TEDBİR NAFAKASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1.      Tedbir Nafakasının Başlangıcı Tedbir nafakasına hükmedilmesinin ön koşulu, evlilik birliğinin mevcut olmasıdır. Bu kapsamda evlilik birliği olmadan ortak yaşamın varlığı halinde nafaka yükümlülüğü doğmaz. Fakat kanımızca 6284 sayılı kanun kapsamında, şiddet mağdurunun şiddet uygulayan eş ile dini nikâha dayalı bir ortak yaşamın mevcudiyetinin, tedbir nafakasına engel bir durum...

Devamını Oku

TEDBİR NAFAKASI TÜRLERİ

1.      Evlilik Birliği Devam Ederken İstenebilecek Tedbir Nafakaları 1.1. TMK 195 ve 197. Madde Kapsamında Tedbir Nafakası TMK madde 195 evlilik birliğinin korunmasına yönelik alınabilecekler önlemler hususunda olup TMK madde 196 hükmü ise, eşlerin birlikte yaşaması halinde eşlerden birinin istemi üzerine hâkim tarafından ailenin geçimi için her bir tarafından...

Devamını Oku

TTK MADDE 1527 KAPSAMINDA ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL

Anonim ortaklıklar bünyesinde mevcut zorunlu organlardan olan genel kurul, ortaklık yönetimine ilişkin kararların alındığı, pay sahiplerinin pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabildiği ve kanun kapsamında (TTK m. 408) kendisine tanınan devredilemez nitelikteki münhasır yetkilerin kullanıldığı bir organdır. Özellikle halka açık anonim ortaklıklar açısından pay sahiplerinin haklarını kullanma konusunda isteksiz olmaları...

Devamını Oku

TTK KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN SORUMLULUK SİGORTASI

A.    Sorumluluk Sigortası Sorumluluk sigortası, sigortalının üçüncü kişilere karşı yükümlülüklerini ihlal etmesi sonucu herhangi bir zarara sebebiyet vermesi halinde, malvarlığında meydana gelebilecek azalma rizikosunu teminat altına alan bir sigorta türüdür. Sorumluluk sigortaları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun m. 1473 vd. ile hükme bağlanmış olup, bu sigorta ile sigorta ettirenin...

Devamını Oku

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI

Yurtdışı hizmet borçlanması, yabancı ülkelerde çalışmış olup daha sonra ülkemize dönüş yapan Türk işçilerinin yabancı ülkelerde çalıştıkları süreleri hizmet borçlanması kapsamında Türkiye’deki sigortalılık süresi ve prim gün sayısı açısından değerlendirilmesidir. Söz konusu borçlanma hakkı 3201 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiş olup, bu kanun ile Türk Vatandaşlarının yurtdışında geçirdikleri süreleri değerlendirmek...

Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI YARDIMLARI

İşsizlik Ödeneği 4477 sayılı kanunun madde 47/h bendi kapsamında, işsizlik ödeneği, sigortalı işsiz lehine İşsizlik Kanunu kapsamında belirlenen süre boyunca belli bir miktarda yapılan parasal yardım olarak tanımlanmıştır. İşsizlik sigortası kapsamında sigortalı sayılan çalışanların mevzuatta yer alan şartları yerine getirmesi durumunda, kendi istemi dışında işini kaybetmek zorunda kalması sebebiyle...

Devamını Oku

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN DENETİMİ

Halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimine tabi olmakla, ayrıca şirket türü olarak anonim ortaklık olmalarından ötürü bağımsız denetime tabi tutulmaktadırlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında, daha önceden mevcut iç denetim kapsamında HAAO’ların ve sermaye piyasası kurumlarının bağımsız denetime tabi tutulması söz konusu iken, ilgili kanun kapsamında...

Devamını Oku

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA BAĞIMSIZ DENETİM

1.      Genel Olarak Denetlemenin en önemli ögelerinden olan bağımsızlık, denetim faaliyetini gerçekleştiren denetçinin ortaklıktan bağımsız ve yansız olmasıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren denetçiler, ortaklık tarafından düzenlenen finansal tabloların ve raporların belirli kıstaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususunu incelemektedir. Sermaye piyasası açısından kamuoyunun bilgilendirilmesine...

Devamını Oku

TTK KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU

Giriş Anonim şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 329 kapsamında, “sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket” olarak tanımlanmıştır. Yönetim kurulu, anonim şirket bünyesinde şirketin esas sözleşmesi ile atanan ya da şirket genel kurulu tarafından seçilen bir veya birden fazla kişiden oluşan bir organdır....

Devamını Oku