OYUNCULUK EĞİTİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

OYUNCULUK EĞİTİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Oyunculuk Eğitimi, Cast Ajansları ve Prodüksiyon Şirketlerince oyuncu olmak isteyen yeni yüzlere verilen eğitim olarak tanımlanabilir. Söz konusu eğitim hem teorik hemde pratik derslere dayalı olarak yapılmaktadır. Nitekim eğitimi verecek kurum ile eğitimi alacak oyuncu adayı arasında yapılacak bu sözleşme son derece önemli olup, kendi bünyesinde ince detaylar barındırmaktadır. Bu hususta taraflar arasında sık sık sorunlar yaşanmakta olup, tarafların bu konuda profesyonel hukuk hizmeti almaları yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesinde önem arz edecektir. Çepiç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak; Cast Ajanslarına ve Prodüksiyon Şirketlerine hukuki danışmanlık yapmakta olup, bu tür uyuşmazlıklardan doğan davalarda dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

 

OYUNCULUK EĞİTİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. MADDE : TARAFLAR

A) BİRİNCİ TARAF :

Unvanı      :

Mersis No  :

Vergi D.     :

Vergi No    : 

Adres         :

(İşbu sözleşme boyunca birinci taraf “Eğitim Veren Kurum” olarak adlandırılacaktır.

 B) İKİNCİ TARAF :

Adı – Soyadı :

Uyruğu         :

TCKN           :

GSM No       :

E-Mail          :

Adres            :

(İşbu sözleşme boyunca ikinci taraf “Kursiyer” olarak adlandırılacaktır)

2. MADDE : SÖZLEŞMENİN KONUSU (İÇERİĞİ)

İşbu eğitim hizmet sözleşmesi; Eğitim veren kurum olan İpek Sinema Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile eğitim alacak olan kursiyer adayı arasında yapılmış olmakla, kursiyer adayı olan tarafın sözleşme ile kararlaştırılan hizmet ücretini ödemesi sonrası eğitim veren kurum veya temsilciliklerinde oyunculuk hakkında teoriğe ve pratiğe dayalı toplam dört haftalık eğitimin verilmesi konusunu kapsamaktadır.

Kursiyere verilecek söz konusu dört haftalık (Bir Ay) oyunculuk eğitiminde; teorik eğitim, sözlü olarak oyunculuk eğitiminin ilk iki haftasında, pratik eğitim ise, uygulamalı olarak kamera önünde oyunculuk eğitiminin son iki haftasında verilmesi ile tamamlanacaktır. İşbu oyunculuk eğitim hizmet sözleşmesi eğitim veren kurum ile kursiyer arasında akdedilmiş olmakla taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirtmektedir. İşbu sözleşme yer almayan konularda, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair mevzuat hükümleri tamamlayıcı olacaktır.

3. MADDE : TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE SÖZLEŞMENİN GENEL HÜKÜMLERİ

3.1-) Eğitim veren kurum veya temsilciliklerince verilecek olan teoriğe ve pratiğe dayalı oyunculuk eğitiminin süresi bir ay (dört hafta)’dır. Söz konusu eğitimin ilk iki haftası günlük dört saat olmak üzere, teorik bilgiye dayalı sözlü eğitim olarak verilmektedir. Nitekim sözlü eğitimde, kursiyere oyunculuğa ve sahne sanatlarına ilişkin teorik bilgiler verilecektir. Oyunculuk eğitiminin son iki haftasında ise, günlük dört saat kamera önü uygulamalı pratiğe dayalı eğitim verilmektedir. Kursiyer işbu sözleşmeyi imzalamakla, söz konusu dört haftalık (Günlük dört saat olmak üzere) oyunculuk eğitimi almayı kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2-) Eğitim veren kurum veya temsilciliklerince, teorik bilgiye dayalı sözlü eğitimin verileceği adres, kursiyere kursiyerin vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden bildirilmektedir. Yine kamera önü uygulamalı pratik eğitim ise setlerde verileceğinden set adresi kursiyere vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden bilahare bildirilmektedir. Kursiyer bu hususu işbu sözleşme ile en baştan kabul ve beyan etmiştir.

3.3-) Oyunculuk eğitimi, kursiyerin söz konusu eğitim bedelini eksiksiz olarak eğitim veren kuruma nakit veya kredi kartı/banka kartı aracılığıyla EFT/Havale yapmak suretiyle tam ve eksiksiz ödemesi sonrası eğitim veren kurumca belirlenen tarihte başlayacaktır.

Yine söz konusu ödemenin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi sonrası eğitim veren kurumca belirlenecek olan tarihte eğitimin başlaması hususunda kursiyerin herhangi bir itirazı bulunmamaktadır. Kursiyer bu duruma dayanarak ödediği eğitim bedelinin iadesini talep edemeyecektir. Bu husus kursiyer tarafından işbu sözleşme ile en başta kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

3.4-) Kursiyer, eğitim programı esnasında gerek eğitim veren kurumda gerekse temsilciliklerinde bulunan personel, eğitmen ve diğer kişilere karşı hakaret, küçük düşürücü söz ve davranış dahil olmak üzere ilgili kişilerin kişilik haklarına, şeref ve haysiyetlerine saldırı anlamına gelebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak durmayı, eğitim ortamında ve set ortamında diğer kişilere karşı iş ahlakını aşan ilişkiler yaşamamayı işbu sözleşme ile en baştan kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi durumun yaşanması halinde eğitim veren kurumca herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın derhal söz konusu sözleşme tek taraflı olarak haklı nedenle feshedilecektir. Yine bu kapsamda kursiyer tarafından ödenen eğitim bedelinin iadesi yapılmayacaktır. Bu husus kursiyer tarafından işbu sözleşme ile en başta kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

3.5-) Kursiyer, kendisine eğitim veren kurumun yetkili personelinin yazılı iznini almaksızın söz konusu eğitime dahil hiçbir alanda ses, görüntü veya benzeri verileri herhangi bir cihaza kaydetmeyeceğini, sosyal ortamda paylaşmayacağını, öğrendiği teorik veya pratik bilgileri ticari faaliyet çerçevesinde farklı platform ve ortamlarda kullanmayacağını işbu sözleşme ile en baştan kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kursiyerin söz konusu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, kursiyer ile imzalanan eğitim hizmet sözleşmesi tek taraflı olarak haklı nedenle feshedilecek olup, eğitim veren kurumun ve temsilciliklerinin marka değerlerinin uğrayacağı maddi ve manevi zararlarından kursiyerin sorumlu olacağını, eğitim kurumuna yapılan eğitim bedelinin iadesinin yapılmayacağını, yine kursiyerin işbu sözleşme kapsamında ödemiş olduğu eğitim hizmet bedelinin on katı tutarında cezai bedeli eğitim veren kuruma ödemeyi hiçbir baskı altında kalmaksızın kendi özgür iradesi ile kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.6-) Eğitim veren kurum tarafından oyunculuk eğitim programının tarih ve saati kursiyer ile kursiyerin verdiği iletişim kanallarından biri kullanılarak paylaşılacaktır. Kursiyerin belirtilen tarih ve saatte programa dahil olmaması halinde kendisi için telafi ders yapılmayacaktır.

Ayrıca kursiyerin söz konusu eğitim programının ardı ardına veya farklı tarihlerde olmak üzere toplamda üç günlük (on iki saatlik) dersine geçerli bir mazereti olmaksızın katılmaması halinde, işbu sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek olup, bu kapsamda kursiyerin eğitim veren kuruma ödemiş olduğu hizmet ücretinin iadesi yapılmayacaktır.

3.7-) Eğitim veren kurum tarafından kursiyere verilecek oyunculuk eğitiminin içeriği, süresi, ücreti, kalitesi ve diğer tüm detayları hakkında kursiyere işbu sözleşmenin imzalanması öncesi bilgi verilmiş olmakla, kursiyerin işbu sözleşmeyi imzalaması sonrası bu hususlarda bilgilendirilmediği iddiası kabul edilmeyecektir. Nitekim kursiyer işbu sözleşmenin imzalanmasından önce kendisine verilecek eğitim programı hakkında detaylı olarak bilgilendirilmiş ve bu hususta kursiyerin sorduğu ve öğrenmek istediği tüm hususlar ayrıntılı bir şekilde kendisine açıklanmıştır. Kursiyer bu hususu en başta kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.8-) Eğitim Veren Kurum, işbu sözleşmede kapsamı ve süresi belirtilen oyunculuk eğitimini tamamlamadığı takdirde, kursiyerden almış olduğu eğitim bedelini on beş iş günü içerisinde iade edecektir. Ancak eğitim veren kurumdan kaynaklanmaksızın mücbir sebep, salgın hastalık veya maddi imkansızlıkların oluşması halinde, söz konusu durum ortadan kalkana kadar eğitim veren kuruma oyunculuk eğitiminin verilebilmesi için ek süre verileceği, kursiyerin söz konusu durumda eğitim veren kurumdan eğitim hizmet bedelini talep edemeyeceği taraflarca karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

3.9-) Taraflar arasında akdedilen işbu oyunculuk eğitim hizmet sözleşmesi Eser Sözleşmesi niteliğine haiz olmadığından, eğitim veren kurumun kursiyere işbu sözleşme ile bir sonucu garantilemesi söz konusu değildir. Buna göre bu sözleşmeye dayanarak eğitim veren kurumun kursiyerden ücret almaya hak kazanması; eğitim veren kurumun yukarıda belirtilen şartlarda kursiyeri oyunculuk eğitimi programına kabul etmesi ile gerçekleşecektir.

3.10-) İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah adresi ve iletişim adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

3.11-) İşbu sözleşmenin ifası sırasında, kursiyerin sözleşme kapsamında öğrenmiş olduğu ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Kursiyer sözleşme kapsamında öğrenmiş olduğu bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, eğitim veren kurumun yetkilisinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi durumda, Eğitim veren kurumun veya temsilciliklerinin uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4. MADDE : EĞİTİM HİZMETİ ÜCRETİ VE TAHSİLAT ŞEKLİ

4.1-) Oyunculuk eğitimi hizmet ücreti KDV hariç ………………………………… TL ‘dir. Söz konusu ücret eğitim veren kurum tarafından belirlenmiş olup, işbu sözleşmenin imzalanması ile değiştirilmesi söz konusu değildir.

4.2-) Oyunculuk eğitim hizmeti ücreti, işbu sözleşmenin imzalanmasına mutabık nakit veya Banka kartı vasıtasıyla EFT/Havale yoluyla eğitim veren kuruma tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

5. MADDE : EĞİTİM HİZMET SÖZLEŞMESİ’NİN SÜRESİ ve CAYMA HAKKI

5.1-) İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte geçerlilik kazanacak olup, kursiyere dört haftalık oyunculuk eğitiminin verilmesiyle karşılıklı olarak ifa edilmiş sayılacak ve sözleşme başkaca hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Bu husus taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

5.2-) Kursiyer, işbu sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren (sözleşmenin imzalandığı tarih dahil olmak üzere) Yedi gün (7 gün) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde, kursiyerden alınan bedelinin iadesi onbeş gün (15 gün) içerisinde gerçekleştirilir.

Ancak söz konusu cayma sürenin dolması sonrası ve oyunculuk eğitiminin başlaması öncesi, Kursiyerin işbu sözleşmeden cayması halinde, kursiyerden alınan ücretin %50 si iade edilir.

Fakat işbu sözleşmenin akdedilmesi sonrası cayma süresi içerisinde olsa dahi oyunculuk eğitimi başlamış ise, bu durumunda kursiyerden alınan eğitim bedelinin iadesi yapılmayacaktır. Bu husus işbu sözleşme ile kursiyer tarafından en başta herhangi bir itiraz olmaksızın kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Kursiyer bu hususta her türlü itiraz hakkından gayri kabili rücu olarak vazgeçmiştir.

6. MADDE : DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

6.1-) Kursiyer işbu Sözleşme’deki veya işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük ve alacaklarını eğitim veren kurumun yazılı onayını almaksızın 3. şahıslara devir veya temlik edemez. Aksi durumda kursiyer, işbu sözleşme kapsamında kararlaştırılan eğitim hizmet ücretinin on katı tutarındaki bedeli cezai bedel olarak eğitim veren kuruma yedi gün içerisinde ödemeyi kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

 7. MADDE : SÖZLEŞME’NİN UYGULANABİLİRLİĞİ

7.1-) İşbu Sözleşme’de belirtilmemiş bilcümle hususlar hakkında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair mevzuat hükümleri tatbik olunacaktır. İşbu sözleşmenin hükümlerinden her hangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması sözleşmenin tamamının ve/veya diğer hükümlerinin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Sözleşme, diğer hükümleri ile geçerliliğini koruyacaktır.

8. MADDE : DİĞER HÜKÜMLER

8.1-) İşbu sözleşme hükümlerine Türk hukuku uygulanır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri

8.2-) İşbu sözleşme üzerinde yapılacak değişiklikler, tarafların karşılıklı mutabakata varmalarıyla yazılı olarak yapılır ve tarafların işbu sözleşmeyi imzalamaya yetkili temsilcileri tarafından imzalanarak geçerlilik kazanacaktır.

8.3-) İşbu sözleşmeden doğan vergilerden Kursiyer sorumlu olacaktır. Eğitim veren kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşbu 8 madde oluşan sözleşme iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca okunmuş, detaylı olarak incelenmiş, tüm maddeler üzerinde mutabık kalınmış ve tarafların iradelerini sakatlayan hiçbir neden olmaksızın özgür iradeleriyle imza altına alınmıştır. Tarih : …………………….

KURSİYERİN                                                                         EĞİTİM VEREN KURUMUN

Adı-Soyadı :                                                                       Unvanı: 

T.C. Kimlik No :                                                                Yetkilisinin Adı – Soyadı :

İmza:                                                                                  İmza :            

 

 

 

 

OYUNCULUK SÖZLEŞMESİ, CAST AJANSI HİZMET SÖZLEŞMESİ, PRODÜKSİYON ŞİRKETİ HİZMET SÖZLEŞMESİ, HİZMET SÖZLEŞME, EĞİTİM SÖZLEŞMESİ, OYUNCULUK SÖZLEŞMESİ, CAST AJANSI HİZMET SÖZLEŞMESİ, PRODÜKSİYON ŞİRKETİ HİZMET SÖZLEŞMESİ, HİZMET SÖZLEŞME, EĞİTİM SÖZLEŞMESİ, OYUNCULUK SÖZLEŞMESİ, CAST AJANSI HİZMET SÖZLEŞMESİ, PRODÜKSİYON ŞİRKETİ HİZMET SÖZLEŞMESİ, HİZMET SÖZLEŞME, EĞİTİM SÖZLEŞMESİ,